Các thẻ meta tag cần thiết được sử dụng trong Blog

Mặc định trong template của Blogger vẫn sử dụng thẻ tag <b:include data='blog' name='all-head-content'/> trong đó bao gồm các thẻ meta khi tải trang hiển thị HTML tuy nhiên bạn không cần thiết phải sử dụng thẻ tag mặc định này mà thay thế bằng các thẻ tag thủ công để đầy đủ hơn cho phần hiển thị của mỗi trang riêng biệt trong Blog.


Mình đưa ra các thẻ meta tag cần thiết được sử dụng trong Blog bạn có thể thêm vào như sau:

+ Vào chỉnh sửa template bạn xóa hết nội dung trong phần dưới đây


<head>

  // Nội dung xóa

<b:skin>


+ Sau đó thay bằng các thẻ meta tag dưới đây thay thế phần nội dung bạn vừa xóa


<meta content='width=device-width, initial-scale=1' name='viewport'/>

<meta content='text/html; charset=UTF-8' http-equiv='Content-Type'/>

<b:if cond='data:view.isHomepage'>

<title><data:blog.title/></title>

<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='description'/>

<b:else/>

<b:if cond='data:view.isSearch and !data:view.isLabelSearch and !data:blog.searchQuery'>

<title><data:messages.morePosts/></title>

<meta expr:content='data:messages.morePosts +  &quot; - &quot; + data:blog.title' name='description'/>

<b:else/>

<b:if cond='data:blog.searchQuery'>

<title><data:blog.pageName/></title>

<meta expr:content='data:blog.pageName' name='description'/>

<b:else/>

<b:if cond='data:view.isSingleItem'>

<title><data:blog.pageName/></title>

<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='description'/>

<b:else/>

<b:if cond='data:view.isArchive'>

<title>Các bài viết từ <data:blog.pageName/></title>

<meta expr:content='&quot;Các bài viết từ &quot; + &quot; &quot; + data:blog.pageName +  &quot; - &quot; + data:blog.title' name='description'/>

<b:else/>

<b:if cond='data:blog.searchLabel'>

<title>Các bài viết thuộc chuyên mục <data:blog.pageName/></title>

<meta expr:content='data:blog.pageName + &quot; - &quot;+ data:blog.metaDescription' name='description'/>

</b:if></b:if></b:if></b:if></b:if></b:if>

<b:if cond='data:view.isError'>

<title>Trang này không tồn tại</title>

<meta content='Trang bạn đang tìm kiếm có thể đã bị xóa, đổi tên hoặc tạm thời không có. Nếu bạn gõ địa chỉ trang trên thanh địa chỉ trình duyệt đảm bảo rằng nó hoàn toàn chính xác.' name='description'/>

</b:if>

        <link expr:href='data:blog.canonicalUrl' rel='canonical'/>

        <!-- Chrome, Firefox OS and Opera -->

<meta content='#eeeeee' name='theme-color'/>

<!-- Windows Phone -->

<meta content='#eeeeee' name='msapplication-navbutton-color'/>

<meta content='blogger' name='generator'/>

        <link expr:href='data:blog.blogspotFaviconUrl' rel='icon' type='image/x-icon'/>

<!-- RSS links -->

<link expr:href='data:blog.homepageUrl + &quot;feeds/posts/default&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - Atom&quot;' rel='alternate' type='application/atom+xml'/>

<link expr:href='data:blog.homepageUrl + &quot;feeds/posts/default?alt=rss&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - RSS&quot;' rel='alternate' type='application/rss+xml'/>

      <link expr:href='data:blog.bloggerUrl + &quot;/feeds/&quot; + data:blog.blogId + &quot;/posts/default&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - Atom&quot;' rel='service.post' type='application/atom+xml'/>

  <link expr:href='data:blog.bloggerUrl + &quot;/openid-server.g&quot;' rel='openid.server'/>

<link expr:href='data:blog.homepageUrl' rel='openid.delegate'/>

<!-- Cache-control config --> 

<include expiration='7d' path='*.css'/>

<include expiration='7d' path='*.js'/>

<include expiration='3d' path='*.gif'/>

<include expiration='3d' path='*.jpeg'/>

<include expiration='3d' path='*.jpg'/>

<include expiration='3d' path='*.png'/>

<include expiration='3d' path='*.ico'/>

<meta content='tue, 02 jun 2020 00:00:00 GMT' http-equiv='expires'/>

<meta content='public' http-equiv='Cache-control'/>

<!-- Meta tags share --> 

<b:if cond='data:view.isMultipleItems'>

  <meta content='summary' name='twitter:card'/>

  <meta content='' name='twitter:site'/>

  <meta content='' name='twitter:creator'/>

  <meta expr:content='data:blog.title' name='twitter:title'/>

  <meta expr:content='data:blog.canonicalUrl' name='twitter:url'/>

  <meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='twitter:description'/>

  <meta content='https://i.imgur.com/X4hSa0G.jpg' name='twitter:image'/>

  <meta content='' property='fb:app_id'/>

  <meta content=' property='fb:admins'/>

  <meta content='' property='og:site_name'/>

  <meta content='website' property='og:type'/>

  <meta expr:content='data:blog.canonicalUrl' property='og:url'/>

  <meta expr:content='data:blog.title' property='og:title'/>

  <meta expr:content='data:blog.metaDescription' property='og:description'/>

  <meta content='https://i.imgur.com/X4hSa0G.jpg' property='og:image'/>

  <meta expr:content='data:blog.title' property='og:image:alt'/>

  <meta content='website' property='og:type'/>

  <meta expr:content='data:blog.canonicalUrl' itemprop='og:url'/>

  <meta expr:content='data:blog.title' itemprop='og:headline'/>

  <meta expr:content='data:blog.metaDescription' itemprop='og:description'/>

  <meta content='https://i.imgur.com/X4hSa0G.jpg' property='og:image'/>

</b:if>

<b:if cond='data:view.isSingleItem'>

  <meta content='summary' name='twitter:card'/>

  <meta content='' name='twitter:site'/>

  <meta content='' name='twitter:creator'/>

  <meta expr:content='data:blog.pageName' name='twitter:title'/>

  <meta expr:content='data:blog.canonicalUrl' name='twitter:url'/>

  <b:if cond='data:blog.metaDescription'>

    <meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='twitter:description'/>

    <b:else/>

    <meta expr:content='data:blog.title' property='twitter:description'/>

  </b:if>

  <b:if cond='data:view.isPost'>

    <b:if cond='data:blog.postImageUrl'>

      <meta expr:content='data:blog.postImageUrl' name='twitter:image'/>

      <b:else/>

      <b:if cond='data:blog.postImageThumbnailUrl'>

        <meta expr:content='data:blog.postImageThumbnailUrl' name='twitter:image'/>

        <b:else/>

        <meta content='https://3.bp.blogspot.com/-NzQRAz9sMNs/Wxfi-suOPqI/AAAAAAAALlM/OMy5ZzJwiRouaVNVBDxjKbsoIR6VWrNEQCLcBGAs/s1600/blogger.jpg' name='twitter:image'/>

      </b:if>

    </b:if>

  </b:if>

  <meta content='' property='fb:app_id'/>

  <meta content='' property='fb:admins'/>

  <meta content='' property='og:site_name'/>

  <meta content='article' property='og:type'/>

  <meta expr:content='data:blog.canonicalUrl' property='og:url'/>

  <meta expr:content='data:blog.pageName' property='og:title'/>

  <b:if cond='data:blog.metaDescription'>

    <meta expr:content='data:blog.metaDescription' property='og:description'/>

    <b:else/>

    <meta expr:content='data:blog.title' property='og:description'/>

  </b:if>

  <b:if cond='data:view.isPost'>

    <b:if cond='data:blog.postImageUrl'>

      <meta expr:content='data:blog.postImageUrl' property='og:image'/>

      <b:else/>

      <b:if cond='data:blog.postImageThumbnailUrl'>

        <meta expr:content='data:blog.postThumbnailUrl' property='og:image'/>

        <b:else/>

        <meta content='https://3.bp.blogspot.com/-NzQRAz9sMNs/Wxfi-suOPqI/AAAAAAAALlM/OMy5ZzJwiRouaVNVBDxjKbsoIR6VWrNEQCLcBGAs/s1600/blogger.jpg' property='og:image'/>

      </b:if>

    </b:if>

  </b:if>

  <meta content='article' property='og:type'/>

  <meta expr:content='data:blog.canonicalUrl' itemprop='og:url'/>

  <meta expr:content='data:blog.pageName' itemprop='og:headline'/>

  <b:if cond='data:blog.metaDescription'>

    <meta expr:content='data:blog.metaDescription' itemprop='og:description'/>

    <b:else/>

    <meta expr:content='data:blog.title' itemprop='og:description'/>

  </b:if>

  <b:if cond='data:view.isPost'>

    <b:if cond='data:blog.postImageUrl'>

      <meta expr:content='data:blog.postImageUrl' property='og:image'/>

      <b:else/>

      <b:if cond='data:blog.postImageThumbnailUrl'>

        <meta expr:content='data:blog.postImageThumbnailUrl' property='og:image'/>

        <b:else/>

        <meta content='https://3.bp.blogspot.com/-NzQRAz9sMNs/Wxfi-suOPqI/AAAAAAAALlM/OMy5ZzJwiRouaVNVBDxjKbsoIR6VWrNEQCLcBGAs/s1600/blogger.jpg' property='og:image'/>

      </b:if>

    </b:if>

  </b:if>

</b:if>

<!--[if IE]>

<script> (function() { var html5 = ("abbr,article,aside,audio,canvas,datalist,details," + "figure,footer,header,hgroup,mark,menu,meter,nav,output," + "progress,section,time,video").split(','); for (var i = 0; i < html5.length; i++) { document.createElement(html5[i]); } try { document.execCommand('BackgroundImageCache', false, true); } catch(e) {} })(); </script>

<![endif]-->


+ Lưu template

Lưu ý: Để lấy ảnh của trang tĩnh khi chia sẻ, các bạn tham khảo bài viếtSửa lỗi không hiển thị ảnh trang tĩnh khi chia sẻ.

Chấm hết bài!!!

Đăng nhận xét

✪★ Chèn link ảnh/video trực tiếp vào khung bình luận để hiển thị hình ảnh hay video cho phần nội dung.
✪★ Nếu tải file mẫu không được, vui lòng để lại nhận xét vào khung bình luận bên dưới để được hỗ trợ nhé .
✪★ Chúc các bạn có một năm Nhâm Dần 2022 🐯 nhiều thành công tốt đẹp!

Mới hơn Cũ hơn