Dưới đây là danh sách khá đầy đủ các thẻ data dữ liệu của widget Blog1 vesion 2, nếu bạn đang sử dụng mẫu template đã có sẵn cấu trúc version 2 có thể tham khảo, hoặc bạn muốn nâng cấp widget Blog1 từ version 1 lên version cần sử dụng lại một số thẻ data mới vì các thẻ data của version 1 không hoạt động trên version 2.

Danh sách thẻ data dữ liệu của widget Blog1 vesion 2:


<b:widget id='Blog1' title='' type='Blog' version='2'>

  <b:includable id='main'>    <data:messages.home/>

    <data:title/>

    <data:description/>

    <data:languageCode/>

    <data:olderPageUrl/>

    <data:newerPageUrl/>

    <data:navMessage/>

    <data:adCode/>

    <data:adClientId/>

    <data:cmtIframeInitialHeight/>

    <data:showCmtPopup/>

    <data:messages.blogComment/>

    <b:loop values='data:feedLinks' var='feedLink'>

      <data:feedLink.url/>

      <data:feedLink.name/>

      <data:feedLink.feedType/>

      <data:feedLink.mimeType/>

    </b:loop>

    <b:loop values='data:posts' var='post'>

      <data:post.id/>

      <data:post.title/>

      <data:post.body/>

      <data:post.snippets.short/>

      <data:post.snippets.long/>

      <data:post.url/>

      <data:post.link/>

      <data:post.thumbnailUrl/>

      <data:post.featuredImage/>

      <data:post.date/>

      <data:post.lastUpdated/>

      <data:post.author.name/>

      <data:post.author.profileUrl/>

      <data:post.author.aboutMe/>

      <data:post.author.authorPhoto.image/>

      <data:post.author.authorPhoto.width/>

      <data:post.author.authorPhoto.height/>

      <data:post.hasJumpLink/>

      <data:post.adminClass/>

      <data:post.postAuthorClass/>

      <data:post.allowComments/>

      <data:post.allowNewComments/>

      <data:post.noNewCommentsText/>

      <data:messages.comments/>

      <data:messages.postAComment/>

      <data:post.numberOfComments/>

      <data:post.commentsUrl/>

      <data:post.commentsUrlOnclick/>

      <data:post.commentPagingRequired/>

      <data:post.hasOlderLinks/>

      <data:post.oldLinkClass/>

      <data:post.oldestLinkUrl/>

      <data:post.olderLinkUrl/>

      <data:post.hasNewerLinks/>

      <data:post.newLinkClass/>

      <data:post.newerLinkUrl/>

      <data:post.newestLinkUrl/>

      <data:post.commentRangeText/>

      <data:post.commentFormIframeSrc/>

      <data:post.embedCommentForm/>

      <data:post.showThreadedComments/>

      <data:post.commentSrc/>

      <data:post.commentFeed/>

      <data:post.commentJso/>

      <data:post.commentHtml/>

      <data:post.commentMsgs/>

      <data:post.commentConfig/>

      <data:post.avatarIndentClass/>

      <data:post.includeAd/>

      <data:post.adNumber/>

      <data:post.allowIframeComments/>

      <data:post.iframeCommentSrc/>

      <data:post.viewType/>

      <data:post.commentSource/>

      <data:post.emailPostUrl/>

      <data:post.shareUrl/>

      <data:post.reactionsUrl/>

      <data:post.cmtfpIframe/>

      <data:post.appRpcRelayPath/>

      <data:post.location.mapsUrl/>

      <data:post.location.name/>

      <b:loop values='data:labels' var='label'>

        <data:label.name/>

        <data:label.url/>

      </b:loop>

      <b:loop values='data:feedLinks' var='feedLink'>

        <data:feedLink.url/>

        <data:feedLink.name/>

        <data:feedLink.feedType/>

        <data:feedLink.mimeType/>

      </b:loop>

      <b:loop values='data:comments' var='comment'>

        <data:comment.id/>

        <data:comment.inReplyTo/>

        <data:comment.cmtBodyIdPostfix/>

        <data:comment.url/>

        <data:comment.body/>

        <data:comment.timestamp/>

        <data:comment.timestampValue/>

        <data:comment.timestampAbs/>

        <data:comment.author/>

        <data:comment.authorUrl/>

        <data:comment.authorUserType/>

        <data:comment.authorPhoto.url/>

        <data:comment.authorPhoto.width/>

        <data:comment.authorPhoto.height/>

        <data:comment.authorAvatarSrc/>

        <data:comment.authorAvatarImage/>

        <data:comment.anchorName/>

        <data:comment.deleteUrl/>

        <data:comment.isDeleted/>

        <data:comment.adminClass/>

      </b:loop>

      <b:loop values='data:enclosures' var='enclosure'>

        <data:enclosure.url/>

        <data:enclosure.mimeType/>

      </b:loop>

    </b:loop>  </b:includable>

</b:widget>


Chấm hết bài!!!