Tổng hợp các loại thẻ dữ liệu mặc định của Blog

Thẻ dữ liệu mặc định của blog không xa lạ đối với các bạn nào rành về code và thường xuyên tùy biến blog trên html. Tuy nhiên đối với các bạn còn đang tìm hiểu thiết kế blog thì nó cũng mang đến không ít thử thách. Để giúp các bạn có thể hệ thống được các thẻ data này, mình sẽ tổng hợp lại một danh sách các loại thẻ dữ liệu data mặc định của Blog đầy đủ nhất và đây chỉ là những thẻ thường được tìm kiếm sử dụng trong Blog thôi còn nếu tạo danh sách đầy đủ thì dài lắm mà một số loại thẻ dữ liệu lại không thường được sử dụng.

1. data:view

Loại dữ liệu cho các chế độ xem khác nhau trong Blog.

<data:view.postId/>

<data:view.pageId/>

<data:view.type/>

<data:view.featuredImage/>

<data:view.title/>

<data:view.description/>

<data:view.url/>

<data:view.isPost/>

<data:view.isPage/>

<data:view.isHomepage/>

<data:view.isSearch/>

<data:view.isArchive/>

<data:view.isError/>

<data:view.isLabelSearch/>

<data:view.isSingleItem/>

<data:view.isMultipleItems/>

<data:view.isMobile/>

<data:view.isPreview/>

<data:view.isLayoutMode/>

<data:view.search.resultsMessageHtml/>

<data:view.search.resultsMessage/>

<data:view.search.query/>

<data:view.search.label/>

<data:view.archive.rangeMessage/>

<data:view.archive.day/>

<data:view.archive.month/>

<data:view.archive.year/>

2. data:blog

Loại dữ liệu chung của Blog

<data:blog.blogId/>

<data:blog.title/>

<data:blog.pageTitle/>

<data:blog.pageName/>

<data:blog.pageType/>

<data:blog.view/>

<data:blog.url/>

<data:blog.homepageUrl/>

<data:blog.searchUrl/>

<data:blog.blogspotFaviconUrl/>

<data:blog.bloggerUrl/>

<data:blog.metaDescription/>

<data:blog.analyticsAccountNumber/>

<data:blog.locale/>

<data:blog.localeUnderscoreDelimited/>

<data:blog.languageDirection/>

<data:blog.encoding/>

<data:blog.hasCustomDomain/>

<data:blog.httpsEnabled/>

<data:blog.enabledCommentProfileImages/>

<data:blog.isPrivate/>

<data:blog.isPrivateBlog/>

<data:blog.adultContent/>

<data:blog.isMobileRequest/>

<data:blog.mobileClass/>

<data:blog.feedLinks/>

<data:blog.googleProfileUrl/>

<data:blog.postImageUrl/>

<data:blog.postImageThumbnailUrl/>

<data:blog.latencyHeadScript/>

<data:blog.mobileHeadScript/>

<data:blog.dynamicViewsScriptSrc/>

<data:blog.dynamicViewsCommentsSrc/>

<data:blog.ieCssRetrofitLinks/>

<data:blog.adsenseHostId/>

<data:blog.adsenseClientId/>

<data:blog.adsenseHasAds/>

<data:blog.plusOneApiSrc/>

<data:blog.gPlusViewType/>

<data:blog.jumpLinkMessage/>

<data:blog.hasCustomJumpLinkMessage/>

<data:blog.sharing.googlePlusBootstrap/>

<data:blog.sharing.googlePlusShareButtonWidth/>

<b:loop values='data:blog.sharing.platforms' var='platform'>

  <data:platform.name/>

  <data:platform.key/>

  <data:platform.shareMessage/>

  <data:platform.target/>

</b:loop>3. data:messages

Là kiểu dữ liệu hiển thị bằng văn bản.

<data:messages.adsGoHere/>

<data:messages.archive/>

<data:messages.at/>

<data:messages.authorSaid/>

<data:messages.authorSaidWithLink/>

<data:messages.blogArchive/>

<data:messages.blogAuthors/>

<data:messages.by/>

<data:messages.byAuthor/>

<data:messages.byAuthorLink/>

<data:messages.comments/>

<data:messages.configurationRequired/>

<data:messages.copy/>

<data:messages.copyToClipboard/>

<data:messages.deleteComment/>

<data:messages.edit/>

<data:messages.emailAddress/>

<data:messages.emailPost/>

<data:messages.euCookieNotice/>

<data:messages.euCookieNotice2018/>

<data:messages.euCookieResponsibility/>

<data:messages.euCookieResponsibility2018/>

<data:messages.featured/>

<data:messages.getEmailNotifications/>

<data:messages.gotIt/>

<data:messages.hidden/>

<data:messages.home/>

<data:messages.image/>

<data:messages.joinTheConversation/>

<data:messages.keepReading/>

<data:messages.labels/>

<data:messages.latestPosts/>

<data:messages.learnMore/>

<data:messages.linkCopiedToClipboard/>

<data:messages.loadMorePosts/>

<data:messages.loading/>

<data:messages.moreEllipsis/>

<data:messages.morePosts/>

<data:messages.myBlogList/>

<data:messages.myFavoriteSites/>

<data:messages.myPhoto/>

<data:messages.newer/>

<data:messages.newerPosts/>

<data:messages.newest/>

<data:messages.noResultsFound/>

<data:messages.noTitle/>

<data:messages.numberOfComments/>

<data:messages.ok/>

<data:messages.older/>

<data:messages.olderPosts/>

<data:messages.oldest/>

<data:messages.onlyTeamMembersCanComment/>

<data:messages.on/>

<data:messages.photo/>

<data:messages.popularPosts/>

<data:messages.popularPostsFromThisBlog/>

<data:messages.postAComment/>

<data:messages.postLink/>

<data:messages.postedBy/>

<data:messages.postedByAuthor/>

<data:messages.postedByAuthorLink/>

<data:messages.posts/>

<data:messages.poweredByBlogger/>

<data:messages.poweredByBloggerLink/>

<data:messages.readMore/>

<data:messages.recentPosts/>

<data:messages.reportAbuse/>

<data:messages.search/>

<data:messages.searchBlog/>

<data:messages.searchThisBlog/>

<data:messages.share/>

<b:eval expr='data:blog.sharing.platforms[0].shareMessage'/>

<b:eval expr='data:blog.sharing.platforms[1].shareMessage'/>

<b:eval expr='data:blog.sharing.platforms[2].shareMessage'/>

<b:eval expr='data:blog.sharing.platforms[3].shareMessage'/>

<b:eval expr='data:blog.sharing.platforms[4].shareMessage'/>

<b:eval expr='data:blog.sharing.platforms[5].shareMessage'/>

<b:eval expr='data:blog.sharing.platforms[6].shareMessage'/>

<data:messages.showAll/>

<data:messages.showLess/>

<data:messages.showMore/>

<data:messages.skipToMainContent/>

<data:messages.someOfMyFavoriteSites/>

<data:messages.subscribe/>

<data:messages.subscribeTo/>

<data:messages.subscribeToThisBlog/>

<data:messages.templateImagesBy/>

<data:messages.templateImagesByLink/>

<data:messages.theresNothingHere/>

<data:messages.title/>

<data:messages.viewAll/>

<data:messages.viewMyCompleteProfile/>

<data:messages.visible/>

<data:messages.visitProfile/>

<data:messages.visitSite/>

<data:messages.widget/>

<data:messages.widgetNotAvailableInPreview/>

<data:messages.widgetNotAvailableOnHttps/>

<data:messages.youMayLikeThesePosts/>

4. data:widget Blog1 version 1

Loại dữ liệu sử dụng trong widget Blog1 version 1

<b:widget id='Blog1' title='' type='Blog' version='1'>

  <b:includable id='main'>    <data:title/>

    <data:description/>

    <data:numPosts/>

    <data:mobile/>

    <data:postLabelsLabel/>

    <data:timestampLabel/>

    <data:authorLabel/>

    <data:commentLabel/>

    <data:postLocationLabel/>

    <data:reactionsLabel/>

    <data:showTimestamp/>

    <data:showLocation/>

    <data:showAuthor/>

    <data:showPostLabels/>

    <data:showReactions/>

    <data:showDummy/>

    <data:showPlusOne/>

    <data:showMobileShare/>

    <data:showEmailButton/>

    <data:showBlogThisButton/>

    <data:showTwitterButton/>

    <data:showFacebookButton/>

    <data:showPinterestButton/>

    <data:olderPageUrl/>

    <data:olderPageTitle/>

    <data:newerPageUrl/>

    <data:newerPageTitle/>

    <data:mobileLinkUrl/>

    <data:mobileLinkMsg/>

    <data:desktopLinkUrl/>

    <data:desktopLinkMsg/>

    <data:homeMsg/>

    <data:navMessage/>

    <data:postCommentMsg/>

    <data:blogCommentMessage/>

    <data:blogTeamBlogMessage/>

    <data:feedLinksMsg/>

    <data:commentPostedByMsg/>

    <data:shareMsg/>

    <data:shareToTwitterMsg/>

    <data:shareToFacebookMsg/>

    <data:shareToPinterestMsg/>

    <data:blogThisMsg/>

    <data:emailThisMsg/>

    <data:emailPostMsg/>

    <data:editPostMsg/>

    <data:deleteCommentMsg/>

    <data:adCode/>

    <data:cmtIframeInitialHeight/>

    <data:showCmtPopup/>

    <b:loop values='data:feedLinks' var='feedLink'>

      <data:feedLink.url/>

      <data:feedLink.name/>

      <data:feedLink.feedType/>

      <data:feedLink.mimeType/>

    </b:loop>

    <b:loop values='data:posts' var='post'>

      <data:post.id/>

      <data:post.title/>

      <data:post.body/>

      <data:post.snippet/>

      <data:post.longSnippet/>

      <data:post.url/>

      <data:post.link/>

      <data:post.thumbnailUrl/>

      <data:post.firstImageUrl/>

      <data:post.date/>

      <data:post.dateHeader/>

      <data:post.timestamp/>

      <data:post.timestampISO8601/>

      <data:post.lastUpdatedISO8601/>

      <data:post.author/>

      <data:post.authorUrl/>

      <data:post.authorProfileUrl/>

      <data:post.authorAboutMe/>

      <data:post.authorPhoto.url/>

      <data:post.authorPhoto.width/>

      <data:post.authorPhoto.height/>

      <data:post.hasJumpLink/>

      <data:post.jumpText/>

      <data:post.isFirstPost/>

      <data:post.isDateStart/>

      <data:post.adminClass/>

      <data:post.editUrl/>

      <data:post.allowComments/>

      <data:post.allowNewComments/>

      <data:post.noNewCommentsText/>

      <data:post.numComments/>

      <data:post.commentLabelFull/>

      <data:post.addCommentUrl/>

      <data:post.addCommentOnclick/>

      <data:post.commentPagingRequired/>

      <data:post.hasOlderLinks/>

      <data:post.oldLinkClass/>

      <data:post.oldestLinkUrl/>

      <data:post.oldestLinkText/>

      <data:post.olderLinkUrl/>

      <data:post.olderLinkText/>

      <data:post.hasNewerLinks/>

      <data:post.newLinkClass/>

      <data:post.newerLinkUrl/>

      <data:post.newerLinkText/>

      <data:post.newestLinkUrl/>

      <data:post.newestLinkText/>

      <data:post.commentRangeText/>

      <data:post.commentFormIframeSrc/>

      <data:post.embedCommentForm/>

      <data:post.showThreadedComments/>

      <data:post.commentSrc/>

      <data:post.commentFeed/>

      <data:post.commentJso/>

      <data:post.commentHtml/>

      <data:post.commentMsgs/>

      <data:post.commentConfig/>

      <data:post.avatarIndentClass/>

      <data:post.includeAd/>

      <data:post.allowIframeComments/>

      <data:post.iframeCommentSrc/>

      <data:post.viewType/>

      <data:post.commentSource/>

      <data:post.dummyTag/>

      <data:post.googlePlusShareTag/>

      <data:post.emailPostUrl/>

      <data:post.sharePostUrl/>

      <data:post.reactionsUrl/>

      <data:post.cmtfpIframe/>

      <data:post.appRpcRelayPath/>

      <data:post.location.mapsUrl/>

      <data:post.location.name/>

      <b:loop values='data:labels' var='label'>

        <data:label.name/>

        <data:label.url/>

        <data:label.isLast/>

      </b:loop>

      <b:loop values='data:feedLinks' var='feedLink'>

        <data:feedLink.url/>

        <data:feedLink.name/>

        <data:feedLink.feedType/>

        <data:feedLink.mimeType/>

      </b:loop>

      <b:loop values='data:comments' var='comment'>

        <data:comment.id/>

        <data:comment.inReplyTo/>

        <data:comment.cmtBodyIdPostfix/>

        <data:comment.url/>

        <data:comment.body/>

        <data:comment.timestamp/>

        <data:comment.timestampValue/>

        <data:comment.timestampAbs/>

        <data:comment.author/>

        <data:comment.authorUrl/>

        <data:comment.authorPhoto.url/>

        <data:comment.authorPhoto.width/>

        <data:comment.authorPhoto.height/>

        <data:comment.favicon/>

        <data:comment.authorAvatarSrc/>

        <data:comment.authorAvatarImage/>

        <data:comment.anchorName/>

        <data:comment.deleteUrl/>

        <data:comment.isDeleted/>

        <data:comment.adminClass/>

        <data:comment.authorClass/>

      </b:loop>

      <b:loop values='data:enclosures' var='enclosure'>

        <data:enclosure.url/>

        <data:enclosure.mimeType/>

      </b:loop>

    </b:loop>  </b:includable>

</b:widget>

5. data:widget Blog1 version 2

Loại dữ liệu sử dụng trong widget Blog1 version 2

<b:widget id='Blog1' title='' type='Blog' version='2'>

  <b:includable id='main'>    <data:title/>

    <data:description/>

    <data:olderPageUrl/>

    <data:newerPageUrl/>

    <data:navMessage/>

    <data:adCode/>

    <data:adClientId/>

    <data:cmtIframeInitialHeight/>

    <data:showCmtPopup/>

    <data:messages.blogComment/>

    <b:loop values='data:feedLinks' var='feedLink'>

      <data:feedLink.url/>

      <data:feedLink.name/>

      <data:feedLink.feedType/>

      <data:feedLink.mimeType/>

    </b:loop>

    <b:loop values='data:posts' var='post'>

      <data:post.id/>

      <data:post.title/>

      <data:post.body/>

      <data:post.snippets.short/>

      <data:post.snippets.long/>

      <data:post.url/>

      <data:post.link/>

      <data:post.thumbnailUrl/>

      <data:post.featuredImage/>

      <data:post.date/>

      <data:post.lastUpdated/>

      <data:post.author.name/>

      <data:post.author.profileUrl/>

      <data:post.author.aboutMe/>

      <data:post.author.authorPhoto.image/>

      <data:post.author.authorPhoto.width/>

      <data:post.author.authorPhoto.height/>

      <data:post.hasJumpLink/>

      <data:post.adminClass/>

      <data:post.postAuthorClass/>

      <data:post.allowComments/>

      <data:post.allowNewComments/>

      <data:post.noNewCommentsText/>

      <data:post.numberOfComments/>

      <data:post.commentsUrl/>

      <data:post.commentsUrlOnclick/>

      <data:post.commentPagingRequired/>

      <data:post.hasOlderLinks/>

      <data:post.oldLinkClass/>

      <data:post.oldestLinkUrl/>

      <data:post.olderLinkUrl/>

      <data:post.hasNewerLinks/>

      <data:post.newLinkClass/>

      <data:post.newerLinkUrl/>

      <data:post.newestLinkUrl/>

      <data:post.commentRangeText/>

      <data:post.commentFormIframeSrc/>

      <data:post.embedCommentForm/>

      <data:post.showThreadedComments/>

      <data:post.commentSrc/>

      <data:post.commentFeed/>

      <data:post.commentJso/>

      <data:post.commentHtml/>

      <data:post.commentMsgs/>

      <data:post.commentConfig/>

      <data:post.avatarIndentClass/>

      <data:post.includeAd/>

      <data:post.adNumber/>

      <data:post.allowIframeComments/>

      <data:post.iframeCommentSrc/>

      <data:post.viewType/>

      <data:post.commentSource/>

      <data:post.emailPostUrl/>

      <data:post.shareUrl/>

      <data:post.reactionsUrl/>

      <data:post.cmtfpIframe/>

      <data:post.appRpcRelayPath/>

      <data:post.location.mapsUrl/>

      <data:post.location.name/>

      <b:loop values='data:labels' var='label'>

        <data:label.name/>

        <data:label.url/>

      </b:loop>

      <b:loop values='data:feedLinks' var='feedLink'>

        <data:feedLink.url/>

        <data:feedLink.name/>

        <data:feedLink.feedType/>

        <data:feedLink.mimeType/>

      </b:loop>

      <b:loop values='data:comments' var='comment'>

        <data:comment.id/>

        <data:comment.inReplyTo/>

        <data:comment.cmtBodyIdPostfix/>

        <data:comment.url/>

        <data:comment.body/>

        <data:comment.timestamp/>

        <data:comment.timestampValue/>

        <data:comment.timestampAbs/>

        <data:comment.author/>

        <data:comment.authorUrl/>

        <data:comment.authorUserType/>

        <data:comment.authorPhoto.url/>

        <data:comment.authorPhoto.width/>

        <data:comment.authorPhoto.height/>

        <data:comment.authorAvatarSrc/>

        <data:comment.authorAvatarImage/>

        <data:comment.anchorName/>

        <data:comment.deleteUrl/>

        <data:comment.isDeleted/>

        <data:comment.adminClass/>

      </b:loop>

      <b:loop values='data:enclosures' var='enclosure'>

        <data:enclosure.url/>

        <data:enclosure.mimeType/>

      </b:loop>

    </b:loop>  </b:includable>

</b:widget>

Chấm hết bài!!!

Đăng nhận xét

✪★ Chèn link ảnh/video trực tiếp vào khung bình luận để hiển thị hình ảnh hay video cho phần nội dung.
✪★ Nếu tải file mẫu không được, vui lòng để lại nhận xét vào khung bình luận bên dưới để được hỗ trợ nhé .
✪★ Chúc các bạn có một năm Nhâm Dần 2022 🐯 nhiều thành công tốt đẹp!

Mới hơn Cũ hơn