Một bộ icon emoji ( biểu tượng cảm xúc) gắn liền với nhiều người từ khi sử dụng chat yahoo messenger cùng với bao vui buồn lẫn lộn khi tán chuyện với chúng bạn qua ứng dụng này. Vậy có gì tuyệt vời hơn khi mà chúng ta có thể đem bộ biểu tượng cảm xúc nổi tiếng này lên khung bình luận của blogger nhỉ. Tuy không mới mẻ như bộ biểu tượng cảm xúc kiểu facebook, bộ icon này có một chất riêng rất khó lẫn lộn được. Đó là các icon nhỏ nhẹ, mượt được tạo thành các ảnh động cực kỳ lôi cuốn. Đó chính là lý do mình đăng bài này để chia sẽ với các bạn viết blog có thể tích hợp bộ biểu tượng này vào trang của mình nhanh chóng nhé
Cách làm đơn giản như sau:

1. Cách chèn bô icon emoticons yahoo vào blogger

Các bạn chép hết đoạn code ở bên dưới và chèn trước thẻ đóng </body>


<!-- bo emoji yahoo -->
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function replaceText(){if(!document.getElementById){return;}
bodyText = document.getElementById("comment-holder");
theText = bodyText.innerHTML;
theText = theText.replace(/\[img\].*?'.*?\[\/img\]/gi, "");
theText = theText.replace(/\[img\]/gi, "<div style='clear:both'></div><img style='float:left;margin:10px 0;border:1px solid #DDD;max-width:95%;background:#FFF;padding:1px' src='");
theText = theText.replace(/\[\/img\]/gi, "'/><div style='clear:both'></div>");
theText = theText.replace(/&amp;feature=/gi, "?rel=0' '");
theText = theText.replace(/\:\(\(/ig,"<img style='border: 0; padding:0'  src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/20.gif' />");
theText = theText.replace (/\:\(/ig,"<img style='border: 0; padding:0'  src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/2.gif'/>");
theText = theText.replace (/\:\)\)/ig,"<img style='border: 0; padding:0'  src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/21.gif'/>");
theText = theText.replace (/\~X\(/ig,"<img style='border: 0; padding:0'  src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/102.gif'/>");
theText = theText.replace (/\:\-h/ig,"<img style='border: 0; padding:0'  src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/103.gif'/>");
theText = theText.replace (/\:-\?/ig,"<img style='border: 0; padding:0'  src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/39.gif'/>");
theText = theText.replace (/b-\)/ig,"<img style='border: 0; padding:0'  src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/16.gif'/>");
theText = theText.replace(/\*\-\:\)/ig,"<img style='border: 0; padding:0'  src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/58.gif'/>");
theText = theText.replace(/\~O\)/ig,"<img style='border: 0; padding:0'  src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/57.gif'/>");
theText = theText.replace (/\@\}\;\-/ig,"<img style='border: 0; padding:0'  src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/53.gif'/>");
theText = theText.replace(/\&gt;\:\D\&lt;/ig,"<img style='border: 0; padding:0'  src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/6.gif' alt='>:-D<'/>");
theText =theText.replace(/\=\)\)/ig,"<img style='border: 0; padding:0'  src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/24.gif' alt='=)'/>");
theText = theText.replace (/\:\)/ig,"<img style='border: 0; padding:0'  src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/1.gif'/>");
theText = theText.replace(/\:\-\*/ig,"<img style='border: 0; padding:0'  src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/11.gif' />");
theText = theText.replace(/\:D/ig,"<img style='border: 0; padding:0'  src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif' alt=':-D'/>");
theText = theText.replace(/\[-*x/ig,"<img style='border: 0; padding:0'  src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/68.gif' alt='[-X'/>");
theText = theText.replace(/\s*x\(/ig,"<img style='border: 0; padding:0'  src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/14.gif' alt='X('/>");
theText = theText.replace(/\:-O/ig,"<img style='border: 0; padding:0'  src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/13.gif' alt=':-O'/>");
theText = theText.replace(/\&gt;:P/ig,"<img style='border: 0; padding:0'  src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/10.gif' alt='>:P'/>");
theText = theText.replace(/\=D&gt;/ig,"<img style='border: 0; padding:0'  src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/41.gif' alt='=D>'/>");
theText = theText.replace (/\:\@\)/ig,"<img style='border: 0; padding:0'  src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/49.gif'/>");
theText = theText.replace (/\:\P/ig,"<img style='border: 0; padding:0'  src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/10.gif'/>");
theText = theText.replace (/\:\"\&gt;/ig,"<img style='border: 0; padding:0'  src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/9.gif'/>");
theText = theText.replace(/\;;\)/ig,"<img style='border: 0; padding:0'  src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/5.gif' />");
theText = theText.replace(/\;\)/ig,"<img style='border: 0; padding:0'  src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/3.gif' alt=';)'/>");
theText = theText.replace(/\:x/ig,"<img style='border: 0; padding:0'  src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/8.gif'alt=':X'/>");
theText = theText.replace(/\=\(\(/ig,"<img style='border: 0; padding:0'  src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/12.gif' alt='=('/>");
theText = theText.replace(/\:\-\//ig,"<img style='border: 0; padding:0'  src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/7.gif' alt=':-C'/>");
bodyText.innerHTML = theText;
}replaceText();
//]]>
</script>
Các bạn lưu lại thế là xong

2. Chèn bảng hướng dẫn comment


Các bạn chèn code bên dưới vào vị trí mà các bạn muốn xuất hiện

<!-- emoji yahoo binh luan -->
<div style='width: 100%; text-align: left; border-radius: 5px ; border: 1px solid #eee;margin:0px auto; padding: 5px; background: transparent; height:86'><b>
<img border='0' height='18' src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/20.gif' width='23'/>:(( 
<img border='0' height='18' src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/2.gif' width='18'/>:( 
<img border='0' height='18' src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/21.gif' width='18'/>:)) 
<img border='0' height='18' src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/102.gif' width='40'/>~X( 
<img border='0' height='18' src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/103.gif' width='30'/>:-h 
<img border='0' height='18' src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/39.gif' width='18'/>:-? 
<img border='0' height='18' src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/16.gif' width='18'/>b-)   
<img border='0' height='18' src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/58.gif' width='30'/>*-:)   
<img border='0' height='18' src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/57.gif' width='18'/>~O)
<img border='0' height='18' src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/53.gif' width='18'/>@};- 
<img border='0' height='18' src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/6.gif' width='40'/>&gt;:D 
<img border='0' height='18' src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/24.gif' width='30'/>=)) 
<img border='0' height='18' src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/1.gif' width='18'/>:) 
<img border='0' height='18' src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/11.gif' width='18'/>:-*   
<img border='0' height='18' src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif' width='18'/>:D
<img border='0' height='18' src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/68.gif' width='25'/>[-X 
<img border='0' height='18' src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/14.gif' width='38'/>x(
<img border='0' height='18' src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/13.gif' width='18'/>:-o
<img border='0' height='18' src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/41.gif' width='18'/>=D&gt;
<img border='0' height='18' src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/49.gif' width='18'/>:@) 
<img border='0' height='18' src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/10.gif' width='18'/>:P
<img border='0' height='18' src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/9.gif' width='18'/>:&quot;&gt;
<img border='0' height='18' src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/5.gif' width='18'/>;;) 
<img border='0' height='18' src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/3.gif' width='18'/>;)
<img border='0' height='18' src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/8.gif' width='18'/>:X 
<img border='0' height='18' src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/12.gif' width='18'/>=((
<img border='0' height='18' src='http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/7.gif' width='20'/>:-/ 
</b>
</div>

Chúc các bạn làm thành công và có bộ emoji đẹp nhé